Thứ năm, Ngày 25 Tháng 05 Năm 2017
  • Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin Phòng giáo dục và đào tạo TP Hải Dương
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ

  Đang truy cập: 77  
 
6 4 0 3 2 0 9 5
 
 
Giới thiệu Phòng Giáo dục và Đào tạo
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 66B Quang Trung - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: (0320) 3853 711
Website: www.pgdhaiduong.edu.vn

Email: info@pgdhaiduong.edu.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Chức năng
Phòng Giáo dục và Đào tạo: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giao dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.   

II. Nhiệm vụ, quyền hạn
A/- Nhiệm vụ chung:
1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thành phố  ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thành phố  thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thành phố .
4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thành phố  quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật.
5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn cho cán bộ, công chức xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).
6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp huyện, Thành phố .
7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thành phố  và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.
8. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thành phố .
9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chuyên môn cấp huyện, Thành phố  theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy bna nhân cấp huyện, Thành phố .
10. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân công Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thành phố . 
11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thành phố  giao hoặc theo quy định của pháp luật.

B/-Nhiệm vụ cụ thể:

1- Trình Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố:
- Các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục trên địa bàn.
- Quy hoạch mạng lưới các trường Trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục mầm non trong huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố:
Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn có liên quan của Ủy ban nhân dân huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trường mẫu giáo và các cơ sở mầm non công lập; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật;
3- Chủ trì, chịu trách nhiệm:
- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương đã được ban hành; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục và đào tạo; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục và đào tạo; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
- Hướng dẫn, quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch và các hoạt động giáo dục đối với các trường, các cơ sở giáo dục và đạo tạo thuộc quyền quản lý của Phòng.
- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
- Quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng chứng chỉ, chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về tiêu chuẩn nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức thẩm định, phê duyệt ý kiến đề nghị của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc liên quan đến trách nhiệm được giao tại Điều 3 – Mục 1 và Điều 7 – Mục 3 của quyết định số 96/2007/QĐ-UBND.
- Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.
4- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện:
- Hướng dẫn kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã;
- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, xây dựng kế hoạch biên chế theo hướng dẫn của Sở Nội vụ hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo. Tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục hàng năm để Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định.
- Chủ trì, tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc địa phương quản lý.
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban và Ủy ban nhân dân xã, trấn tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục, công tác xã hội hóa các hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ thẩm định và lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định công nhận, không công nhận hoặc thay đổi thành viên Hội đồng trường (đối với trường công lập), Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng (đối với trường dân lập, tư thục); quyết định bổ nhiệm, cho từ chức, cách chức Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và tương đương; thực hiện việc tuyển dụng viên chức, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách của nhà nước đối với cán bộ công chức, người hợp đồng lao động thuộc cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự toán ngân sách Giáo dục và Đào tạo, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục và đào tạo của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo quy định của pháp luật. Sau khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách, chủ trì phối hợp với cơ quan đó phân bổ ngân sách giáo dục và đào tạo cho các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Ngày 30/03/2012
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT HẢI DƯƠNG
Trưởng ban biên tập: Lê Thị Mỹ Phương - Trưởng phòng GD&ĐT
Địa chỉ: 106 Trần Hưng Đạo - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương - ĐT: (0320) 3853 711
Website: www.pgdhaiduong.edu.vn - Email: info@pgdhaiduong.edu.vn